pomniejsz powiększ

 
 

2017-12-21 14:58:05

Projekt Uchwały


zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla działki nr 32 w obrębie geodezyjnym nr 10 więcej...

2017-12-21 14:57:05

Projekt Uchwały


zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2018 rok więcej...

2017-12-15 12:11:17

Projekt Uchwały


w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2018 rok więcej...

2017-12-15 12:10:34

Projekt Uchwały


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2018 rok więcej...

2017-12-15 12:10:00

Projekt Uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2017-12-15 12:09:23

Projekt Uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat więcej...

2017-12-15 12:08:12

Projekt Uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 34/2, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00006809/3 więcej...

2017-12-15 12:07:36

Projekt Uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 37, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1 więcej...

2017-12-15 12:07:02

Projekt Uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 32/26, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Elbląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00015651/6 więcej...

2017-12-15 12:06:23

Projekt Uchwały


w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym więcej...

2017-12-15 12:05:49

Projekt Uchwały


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Frombork dla obszaru miasta Frombork i części obszaru gminy Frombork. więcej...

2017-12-15 12:05:17

Projekt Uchwały


w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021 więcej...

2017-12-15 12:04:34

Projekt Uchwały


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2018 rok więcej...

2017-12-15 12:03:15

Projekt Uchwały


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Fromborku na lata 2018 – 2020. więcej...

2017-12-15 12:02:33

Projekt Uchwały


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika z siedzibą we Fromborku wchodzącej w skład Zespołu Szkół we Fromborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika z siedzibą we Fromborku wchodzącą w skład Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2017-12-15 12:02:02

Projekt Uchwały


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-12-15 12:01:11

Projekt Uchwały


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-12-15 12:00:15

Projekt Uchwały


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na nata 2018-2027 więcej...

1 |