pomniejsz powiększ

 
 

2021-11-23 12:08:41

Projekt uchwały


w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Frombork więcej...

2021-11-23 12:08:00

Projekt uchwały


w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2021-11-23 12:07:04

Projekt uchwały


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2021-11-23 12:06:00

Projekt uchwały


w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską „Bliżej Bałtyku 2030” więcej...

2021-11-23 12:05:20

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Frombork do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii więcej...

2021-11-23 12:04:37

Projekt uchwały


w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku więcej...

2021-11-23 12:04:14

Projekt uchwały


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności więcej...

2021-11-23 12:03:19

Projekt uchwały


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2021-11-23 12:02:39

Projekt uchwały


w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXV/332/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki o numerach 148/22, obręb Krzyżewo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0 więcej...

2021-11-23 12:02:06

Projekt uchwały


w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIV/324/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 148/22, obręb Krzyżewo, Gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00032788/0, na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku więcej...

2021-11-23 11:51:16

Projekt uchwały


w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok więcej...

1 |