pomniejsz powiększ

 
 

2020-03-12 15:02:17

OŚ.6220.1.2019.JD - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


wydana na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1, art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jachttour Sp. z o.o, ul. Rybacka 4, 14-530 Frombork z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Produkcja i sprzedaż produktów kompozytowych w tym dachówek i płytek chodnikowo parkingowych” zlokalizowanej w miejscowości Jędrychowo, gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie na działkach ewidencyjnych numer 66/1, 66/2, 66/3 w obrębie ewidencyjnym Jędrychowo więcej...

2020-03-12 13:31:00

OŚ.6220.1.2020.SZ - Wnioski o wydanie opinii


Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) proszę o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m³/h: Wykonanie studni głębinowej nr 1c dla komunalnego ujęcia wód podziemnych we Fromborku”. więcej...

2020-02-21 14:25:10

OŚ.6220.1.2020.SZ - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. z dnia 7 stycznia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonanie urządzenia wodnego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h" więcej...

2019-10-31 09:19:55

Zawiadomienie/Obwieszczenie


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania, dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Produkcja i sprzedaż produktów kompozytowych w tym dachówek i płytek chodnikowo parkingowych” na dz. o nr 66/1, 66/2, 66/3 obr. Jędrychowo, gm. Frombork. więcej...

2019-09-30 09:39:57

Zawiadomienie/Obwieszczenie


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku, znak: OŚ.6220.1.2019.JD stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Produkcja i sprzedaż produktów kompozytowych w tym dachówek i płytek chodnikowo parkingowych” na działkach o nr 66/1, 66/2, 66/3 obr. Jędrychowo, gm. Frombork oraz postanowienia znak: OŚ.6220.1.2019.JD z dnia 27.09.2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko więcej...

2019-08-22 07:51:51

Obwieszczenie


W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, została wydana Decyzja Nr Fr/09/19 z 01 lipca 2019 r., znak: IGR-II.7840.9.6.2019, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca: przebudowę nabrzeży w porcie rybackim we Fromborku gmina Frombork, powiat Braniewski więcej...

2019-05-14 12:45:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Jachttour Sp. z o .o., ul. Rybacka 4, 14-530 Frombork, z dnia 17 kwietnia 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Produkcja i sprzedaż produktów kompozytowych w tym dachówek i płytek chodnikowo parkingowych”. więcej...

2018-03-30 10:27:30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o. o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa z dnia 20 marca 2018 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Frombork IV” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Krzyżewo, działki nr 2 i 170/1 w obrębie ewidencyjnym Krzyżewo, gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie. więcej...

2018-03-30 10:25:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energy Solar 7 Sp. z o. o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa z dnia 20 marca 2018 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Frombork III” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Krzyżewo, działki nr 2 i 170/1 w obrębie ewidencyjnym Krzyżewo, gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie. więcej...

2016-11-25 12:02:26

Obwieszczenie


Zawiadamiam, że dnia 23 listopada 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Frombork wydał decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2016-2026" więcej...

2016-08-17 14:49:21

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek Zboru Chrystusa Zbawiciela we Fromborku, Kościół Zielonoświątkowy, ul. Elbląska 5, 14-530 Frombork z dnia 8 sierpnia 2016 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji i przebudowie budynku dawnej gazowni przy ul. Elbląskiej 38 we Fromborku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby działalności kulturalnej i społecznej zlokalizowanego na działce o numerze 2/3 obręb nr 8 miasta Frombork, gmina Frombork, województwo warmińsko-mazurskie. więcej...

2016-04-28 10:30:54

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia


„MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO FROMBORKA” więcej...

2015-12-22 11:27:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek MARPOL E. G., ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo z dnia 15.12.2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego na rzece Bauda w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N zlokalizowanego na działkach o numerach 8/2, 8/3, 32 i 116 obręb Biedkowo, gmina Frombork, województwo warmińsko-mazurskie. więcej...

2015-08-27 09:46:15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek RTB Developer Sp. z o.o. w Gdańsku , ul. Synów Pułku 37A, 80-298 Gdańsk z dnia 7.07.2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „ Frombork I ” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o numerze 29 w miejscowości Bogdany, obręb Biedkowo, gmina Frombork, województwo warmińsko-mazurskie. więcej...

2015-08-20 09:45:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek RTB Developer Sp. z o.o. w Gdańsku , ul. Synów Pułku 37A, 80-298 Gdańsk z dnia 30.07.2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „ Frombork II ” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o numerze 45/20, obręb Biedkowo, gmina Frombork, województwo warmińsko-mazurskie. więcej...

1 | 2 | 3 |