pomniejsz powiększ

 
 

2021-01-13 16:19:18

OŚ.6220.4.2020 - ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się z całą zebraną dokumentacją, możliwości składania uwag, żądań i wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia więcej...

2020-10-19 15:05:25

OŚ.6220.4.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań, z dnia 7 września 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej „Wierzno Wielkie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 1/10 i 1/17 o mocy do 1MW (obręb Wierzno Wielkie) w miejscowości Wielkie Wierzno, gmina Frombork” więcej...

2020-07-20 14:12:53

OŚ.6220.3.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam że na wniosek SPSPZOZ we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1 z dnia 16 lipca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt SPSPZOZ we Fromborku" więcej...

2020-05-25 17:48:25

OŚ.6220.2.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek SPSPZOZ we Fromborku, Ul. Sanatoryjna 1 z dnia 11 maja 2020 (data wpływu 14 maja 2020) roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Termomodernizacji wraz ze zmianą źródła ciepła oraz OZE SPSPZOZ we Fromborku" więcej...

2020-03-12 15:02:17

OŚ.6220.1.2019.JD - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


wydana na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1, art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jachttour Sp. z o.o, ul. Rybacka 4, 14-530 Frombork z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Produkcja i sprzedaż produktów kompozytowych w tym dachówek i płytek chodnikowo parkingowych” zlokalizowanej w miejscowości Jędrychowo, gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie na działkach ewidencyjnych numer 66/1, 66/2, 66/3 w obrębie ewidencyjnym Jędrychowo więcej...

2020-03-12 13:31:00

OŚ.6220.1.2020.SZ - Wnioski o wydanie opinii


Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) proszę o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m³/h: Wykonanie studni głębinowej nr 1c dla komunalnego ujęcia wód podziemnych we Fromborku”. więcej...

2020-02-21 14:25:10

OŚ.6220.1.2020.SZ - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. z dnia 7 stycznia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonanie urządzenia wodnego o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h" więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |