pomniejsz powiększ

 
 

2015-03-04 10:07:39

KRB.6733.1.2015 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Energa Operator oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie linii napowietrznej SN 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowa instalacji transformatowej SN 15/0,4 kV, przyłącze kablowe do istniejącego złącza w miejscowości Narusa. więcej...

2015-03-04 10:01:49

KRB.6733.5.2014 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowe Sadłuki - Wielkie Wierzno więcej...

2014-10-06 12:11:58

OBWIESZCZENIE


o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla części obszaru obrębów 2, 5 i 7 miasta Fromborka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2014-09-24 15:34:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5A, 14-530 Frombork, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Baranówka, zlokalizowanej w powiecie braniewskim, gmina Frombork, obręb Ronina, na działkach: 245/2, 109/35, 109/33, 109/32, 109/31, 109/30, 109/49, 109/42, 109/40, 109/26, 109/21, 109/20, 109/18, 109/16, 109/15,109/14, 112, 109/10. więcej...

2013-12-02 07:25:51

Opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraża pozytywną opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork w obszarze obrębu Wielkie Wierzno, działka nr 389/3 więcej...

2013-12-02 07:22:07

Zaświadczenie


W odpowiedzi na wniosek Nadleśnictwa Zaporowo Urząd Miasta i Gminy we Fromborku zaświadcza o przeznaczeniu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego następujących działek więcej...

2013-10-30 17:35:42

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym część obrębu Jędrychowo i część obrębu Krzywiec gmina Frombork oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu. więcej...

2013-10-30 17:34:37

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym część południową obrębu Jędrychowo gmina Frombork oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu. więcej...

2013-10-30 17:33:46

Obwieszczenie


o przystąpieniu do sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym część północną obrębu Jędrychowo gmina Frombork oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu. więcej...

2013-09-30 10:55:10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji "Trasy rowerowej z kładką na rzece Baułdzie oraz MOR, zlokalizowanej w powiecie braniewskim, gmina Frombork, działki nr 8/1, 6, 1/13, 2 i 296 obręb Biedkowo" więcej...

2013-08-20 14:24:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji fotowoltanicznej o mocy do 2MW wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej z włączeniem kl. I, II i III. więcej...

2013-08-20 14:24:23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji fotowoltanicznej o mocy do 2MW wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej z włączeniem kl. I, II i III. więcej...

2013-08-20 14:23:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji fotowoltanicznej o mocy do 2MW wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej z włączeniem kl. I, II i III. więcej...

2013-01-07 08:38:08

Obwieszczenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork. więcej...

2012-10-16 08:45:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam że w dniu 16.10.2012 roku wszczęto na wniosek "Wodociągi Fromborskie sp. z o.o." postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzyżewo gmina Frombork więcej...

2012-07-25 15:37:50

Obwieszczenie


zawiadamiam o możliwości udziału w konsultacjach społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania projektu dokumentu pt: "Rewitalizacja rynku miejskiego we Fromborku oraz renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ulicy Błotnej" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2012-07-05 12:38:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy drogi gminnej oraz przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 505 w m. Jędrychowo, gmina Frombork, działki nr 47, 11 i 13 obręb geodezyjny Jędrychowo więcej...

2012-02-23 11:38:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na "Zmianie sposobu użytkowania części budynku położonego na działce nr 101/1 obręb Biedkowo, gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie". więcej...

2012-02-03 09:45:13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji celu publicznego, dla budowy obiektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork więcej...

2012-01-25 11:03:54

OGŁOSZNIE/ OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Fromborka w obszarze obrębu 6 Frombork, część działki Nr 33/1 oraz działki 32/26 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

1 | 2 | 3 |