pomniejsz powiększ

 
 

2019-05-10 17:36:06

Zaproszenie na spotkanie "Czyste Powietrze"


13 maja 2019, godzina 16:00 - Sala 116 Starostwo Powiatowe w Braniewie więcej...

2018-04-13 10:24:56

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC. więcej...

2018-04-12 14:08:10

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.


„Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego dokumentu więcej...

2017-09-12 11:41:44

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788) wykładam do publicznego wglądu na okres 60 dni od dnia 4 września 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania uproszczone plany urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2018 – 2027 oraz inwentaryzacje stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2018 – 2027. więcej...

2017-06-30 14:03:46

Zaproszenie na naradę dotyczącą wykonania uproszczonych planów urządzania lasów własności osób fizycznych


Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2018-2027 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie powiatu braniewskiego w gminach: Frombork, Pieniężno, Braniewo, Wilczęta, Lelkowo oraz Płoskinia. więcej...

2017-06-28 12:21:51

Obwieszczenie Program Ochrony Środowiska


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” od dnia 28 czerwca 2017 r. do dnia 19 lipca 2017 r. więcej...

2017-04-03 22:50:18

Obwieszczenie


Na podstawie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Frombork na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”. więcej...

2016-12-28 13:44:07

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.) wykładam do publicznego wglądu na okres 60 dni od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a w pokoju nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 uproszczony plan urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na lata 2017 – 2026. więcej...

2016-04-05 12:20:03

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


informuje, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo" więcej...

2015-12-09 14:44:05

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r.


o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki więcej...

2015-08-27 10:15:52

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą więcej...

2015-07-09 10:34:13

Rozporządzenie Nr PIW.Z.ZZ.401.70.968.2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 30 czerwca 2015r.


w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu braniewskiego więcej...

2014-11-25 09:46:46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


serdecznie zaprasza na prezentację Programu "Prosument" oraz przybliżenie zasad naboru wniosków w ramach konkursu "Prosument na Warmii i mazurach". więcej...

2013-09-16 07:30:03

Zawiadomienie


Zawiadamiam, że zgodnie z art.21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach( Dz. U. z 2011 r. ,Nr 12, poz. 59 z późn. zmianami)wykładam do publicznego wglądu na okres 60 dni od dnia 18 września do dnia 18 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku przy ulicy Młynarskiej 5a w pokoju nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400( telefon 0552440671)uproszczone plany urządzenia lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2014-2023. więcej...

2012-10-30 12:25:21

Obwieszczenie


Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENI Polska Sp z o.o. z dnia 26.09.2012 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obrębie obszaru koncesji Młynary więcej...

2012-05-18 07:50:53

Zawiadomienie


Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o przystąpieniu do opracowywania projektów planów ochrony dla następujących obszarów Natura 2000: "Zalew Wiślany", "Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana" więcej...

2010-09-29 11:05:28

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu. więcej...

1 | 2 |