pomniejsz powiększ

 
 

2019-05-23 08:29:36

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGK.6733.2.2019 postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „remoncie obiektu sakralnego polegającym na głębokiej termomodernizacji budynku kościoła, budowie gruntowej pompy ciepła wraz z 9 odwiertami, budowie przyłącza wodociągowego, montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, na działce nr 18/2 w obrębie Wierzno Wielkie w gminie Frombork.” więcej...

2019-04-04 10:56:22

Obwieszczenie


Informacja o zmianie decyzji dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie-Braniewo z podziałem na etapy..." więcej...

2019-04-02 12:11:51

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Zawiadamiam, że na wniosek Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Wielkim Wierznie, Wielkie Wierzno, Chruściel 43, 14-526 Płoskinia, z dnia 26.03.2019 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Remoncie obiektu sakralnego, budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w obrębie działki Kościoła o mocy 2,6 kWp zlokalizowanej w Wielkim Wierznie na działce 18/2 Wielkie Wierzno, gmina Frombork.” więcej...

2017-12-08 11:53:56

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2016-12-20 10:29:13

Decyzja Starosty Braniewskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku - ŚI.6540.2.2016


zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla rozbudowy Drogi Wojewódzkiej Nr 504 Pogrodzie-Braniewo. Odcinek Pogrodzie-Frombork, KM 23+327:29+766, odcinek 2 Frombork-Braniewo, KM 31+772:40+215, gm. M. Frombork, M. Braniewo, Braniewo, powiat raniewski, województwo warmińsko-mazurskie" więcej...

2016-12-12 14:20:38

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że w dniu 06.12.2016 r. na wniosek P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 ul. Arkońska 6 bud. A3 80-387 Gdańsk, zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w Wielkim Wierznie na działce 371/7 nr projektu: BRA0201A więcej...

2016-11-24 12:38:25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Energa Oświetlenie Sp.zo.o. ul Rzemieślnicza 17/19. 81-855 Sopot,postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego w Bogdanach gm. Frombork na działkach Nr 32 i 44 obręb Biedkowo. więcej...

2016-11-24 12:36:45

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55 14-500 Braniewo, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu na rzece Bauda w ciągu drogi powiatowej nr 1164N Frombork-Biedkowo w km 2+046. więcej...

2016-04-25 10:00:50

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że w dniu 18.04.2016 r. na wniosek Energa Operator oddziała w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej wraz z przyłączem napowietrznym niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania mieszkania w m. Biedkowo-Osada 4a, dz. nr 101/1 więcej...

2015-11-04 14:40:52

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg ul. marymoncka 5, 82-300 Elbląg, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zalesieniu gruntów rolnych stanowiących działki ewidencyjne nr: 123/9, 123/20, 123/22 - obręb Krzyżewo. więcej...

2015-10-13 08:36:08

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym


W związku z realizacją remontów dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie, uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 13 października 2015r. będą występowały utrudnienia w ruchu na następujących odcinkach dróg. więcej...

2015-05-21 10:53:26

OBWIESZCZENIE


o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2015-05-21 10:52:23

OBWIESZCZENIE


o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowe Sadłuki - Wielkie Wierzno więcej...

2015-05-19 14:07:53

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Frombork dla obszaru miasta i części obszaru gminy Frombork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2015-05-19 14:05:50

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 2, 5 i 7 miasta Frombork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2015-05-19 14:04:15

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2015-05-06 16:00:23

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


zgodnie z art. 21, ust.2, pkt 23, ppkt a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską we Fromborku uchwały nr XXXVIII/295/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ulicy Dworcowej zamieszcza do publicznej wiadomości opracowanie ekofizjograficzne projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ulicy Dworcowej więcej...

1 | 2 |