pomniejsz powiększ

 
 

2015-08-04 11:40:46

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ KOTŁA NA SŁOMĘ W KOTŁOWNI MIEJSKIEJ WE FROMBORKU. więcej...

2015-05-21 17:49:20

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO więcej...

2015-05-18 15:35:43

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


SFINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY FROMBORK POPRZEZ PRZEJĘCIE DŁUGU W KWOCIE 1 520 000 PLN (ART.518 §3 KODEKSU CYWILNEGO). więcej...

2015-02-04 16:28:59

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU W WYSOKOŚCI 2 734 300 PLN więcej...

2014-12-08 15:52:56

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Przetarg nieograniczony na: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Frombork” więcej...

2014-11-10 15:47:11

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Odrestaurowanie Starego Miasta obejmujące rewitalizację Placu Rynku i Kanału Kopernika we Fromborku w formule zaprojektuj i wybuduj. więcej...

2014-08-19 14:55:47

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W WYSOKOŚCI 5 869 061 PLN więcej...

2014-08-06 18:24:48

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Wykonanie robót remontowych kotła o numerze C 300 - Nr 2 oraz urządzeń znajdujących się na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku - 2 PRZETARG więcej...

2014-07-23 14:19:21

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - NIEROZSTRZYGNIĘTY


Wykonanie robót remontowych kotła o numerze C 300 – Nr 2 oraz urządzeń znajdujących się na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku więcej...

2014-05-20 13:04:52

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z uzbrojeniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: "Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych" - 2 PRZETARG więcej...

2014-05-16 13:00:23

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Zakup sprzętu, oprogramowania, EOD, e-usług oraz ich wdrożenie i uruchomienie wraz z analizą przedwdrożeniową w ramach projektu pt.: „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” realizowanego zgodnie z umową nr: UDA-RPWM.07.02.01-28-004/13-00, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 7.2.1 RPO WiM” więcej...

2014-03-07 14:12:36

Rozeznanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowań planistycznych - ZAKOŃCZONE


W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zaprasza Państwa do przesłania wstępnych kalkulacji cen oferowanych w poniższych zakresach: więcej...

2014-02-28 14:28:38

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników więcej...

2013-12-12 12:55:20

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku więcej...

2013-11-26 13:35:09

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - NIEROZSTRZYGNIĘTY


Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z uzbrojeniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych więcej...

2013-11-18 18:25:20

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Frombork - 2 PRZETARG więcej...

2013-09-25 13:26:27

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Zagospodarowanie Nabrzeża Portowego we Fromborku z Placem zabaw” - 2 PRZETARG więcej...

2013-08-20 14:15:32

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - NIEROZSTRZYGNIĘTY


„Zagospodarowanie Nabrzeża Portowego we Fromborku z Placem zabaw” więcej...

2013-07-02 13:33:23

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


REMONT DACHU CERAMICZNEGO ORAZ REWITALIZACJA ELEWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. BŁOTNEJ 2 WE FROMBORKU - 2 PRZETARG więcej...

2013-06-25 11:26:20

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Wykonanie remontów kotłów K1 i K2 będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku więcej...

1 | 2 |