pomniejsz powiększ

 
 

2019-07-16 09:47:25

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku”” więcej...

2018-06-12 14:08:56

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Frombork od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2021r - postępowanie drugie więcej...

2018-05-28 12:43:10

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


Ubezpieczenie mienia Gminy Frombork oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych więcej...

2018-01-15 16:15:39

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na kompleksową poprawę efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16 więcej...

2017-12-20 12:10:49

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


"Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frombork w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. - postępowanie trzecie” więcej...

2017-12-08 14:39:12

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


"Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frombork w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r.” więcej...

2017-11-22 17:48:00

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY


"Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Frombork w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.” więcej...

2017-08-04 15:11:06

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku” więcej...

2015-08-04 11:40:46

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ KOTŁA NA SŁOMĘ W KOTŁOWNI MIEJSKIEJ WE FROMBORKU. więcej...

2015-05-21 17:49:20

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO więcej...

2015-05-18 15:35:43

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


SFINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY FROMBORK POPRZEZ PRZEJĘCIE DŁUGU W KWOCIE 1 520 000 PLN (ART.518 §3 KODEKSU CYWILNEGO). więcej...

2015-02-04 16:28:59

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU W WYSOKOŚCI 2 734 300 PLN więcej...

2014-12-08 15:52:56

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Przetarg nieograniczony na: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Frombork” więcej...

2014-11-10 15:47:11

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Odrestaurowanie Starego Miasta obejmujące rewitalizację Placu Rynku i Kanału Kopernika we Fromborku w formule zaprojektuj i wybuduj. więcej...

2014-08-19 14:55:47

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W WYSOKOŚCI 5 869 061 PLN więcej...

2014-08-06 18:24:48

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Wykonanie robót remontowych kotła o numerze C 300 - Nr 2 oraz urządzeń znajdujących się na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku - 2 PRZETARG więcej...

2014-07-23 14:19:21

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - NIEROZSTRZYGNIĘTY


Wykonanie robót remontowych kotła o numerze C 300 – Nr 2 oraz urządzeń znajdujących się na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku więcej...

2014-05-20 13:04:52

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z uzbrojeniem terenu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: "Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych" - 2 PRZETARG więcej...

2014-05-16 13:00:23

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY


„Zakup sprzętu, oprogramowania, EOD, e-usług oraz ich wdrożenie i uruchomienie wraz z analizą przedwdrożeniową w ramach projektu pt.: „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” realizowanego zgodnie z umową nr: UDA-RPWM.07.02.01-28-004/13-00, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach działania 7.2.1 RPO WiM” więcej...

2014-03-07 14:12:36

Rozeznanie cenowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowań planistycznych - ZAKOŃCZONE


W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia Zamawiający zaprasza Państwa do przesłania wstępnych kalkulacji cen oferowanych w poniższych zakresach: więcej...

1 | 2 |