pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2021-10-04 08:01:32

Informacje dla niesłyszących


Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) opracowana została procedura poświęcona obsłudze osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

Umów się na wizytę:

 1. Wnioskodawca* składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wniosek składa się według załączonego wzoru.
 3. Wniosek można złożyć następującą drogą:
 4. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@frombork.pl zarówno w formie pisemnej jak i filmiku z nagraniem w PJM/SJM
 5. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Frombork
 6. listownie na adres: Urząd Miasta I Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14 – 530 Frombork

* Dotyczy obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Wniosek o udostępnienie usługi PJMSJMSKOG.docx 2021-10-04 08:03:02 Krasiński Damian
załącznik Wniosek o udostępnienie usługi PJMSJMSKOG.pdf 2021-10-04 08:03:11 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Barbara Chomacka
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 04.10.2021 07:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 124
drukuj

2020-11-04 08:27:27

Koordynator ds. dostępności w Gminie Frombork


Koordynator ds. dostępności w Gminie Frombork

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork wyznaczył Koordynatora do Spraw Dostępności w Gminie Frombork oraz powołał Zespół ds. Dostępności.

Funkcję Koordynatora ds. dostępności pełni Pani Barbara Chomacka – sekretarz gminy.

W skład zespołu wchodzą pozostali członkowie:

 1. Damian Krasiński - zastępca burmistrza,
 2. Ewa Rymarska – skarbnik gminy,
 3. Alina Możeluk – inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych,
 4. Natalia Gdula - młodszy referent ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Miasta i Gminy Frombork jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 1. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Frombork  gminne jednostki organizacyjne;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta i Gminy Frombork i gminne  jednostki organizacyjne;
 3. monitorowaniem działalności Urzędu Miasta i Gminy Frombork i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe: 

Koordynator ds. dostępności w Gminie Frombork – Barbara Chomacka

telefon: 55 244 06 65

e-mail: sekretarz@frombork.pl

 

Informacje o artykule

Autor: Damian Krasiński
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 04.11.2020 07:27
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2020 07:28
Liczba wyświetleń: 912
drukuj

2020-09-22 14:06:31

Deklaracja dostępności


Urząd Miasta i Gminy Frombork zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku – frombork.samorzady.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Krasiński, informatyk@frombork.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (55) 244 06 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, Ul. Młynarska 5b, 14-530 Frombork

 • Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Młynarskiej
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Informacje o artykule

Autor: Damian Krasiński
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 22.09.2020 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2020 07:28
Liczba wyświetleń: 1032

1 |