pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-06-03 10:16:31

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości


 

Krok po kroku:

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.

3. Dokonaj opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,

4. Skompletowane dokumenty złóż w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork (pokój nr 1) lub wyślij pocztą.

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

1. 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku -
nr 93 8313 0009 0060 0170 2000 0010,

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Odpowiedzialny pracownik:

pracownik ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik 2018.06.19 - Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf 2018-06-19 10:28:45 Krasiński Damian
załącznik Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów.doc 2018-06-25 09:53:18 Krasiński Damian
załącznik Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej.doc 2018-06-25 09:53:25 Krasiński Damian
załącznik Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc 2019-03-14 11:26:01 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 03.06.2014 09:16
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2019 10:25
Liczba wyświetleń: 1025