pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-06-04 14:37:18

System gospodarowania odpadami komunalnymi


Zasady funkcjonowania
na terenie Miasta i Gminy Frombork
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Rada Miejska we Fromborku uchwałą nr XXV/254/17 z dnia 26 października 2017 r. uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Frombork, który określa szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach znajdujących się na terenie miasta i gminy Frombork. W ramach tego systemu gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Miejska we Fromborku uchwałą nr XXIII/202/2012  z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne postanowiła również o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

W związku z powyższym właściciel nieruchomości powinien złożyć do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z wzorem określonym w uchwale Rady Miejskiej we Fromborku nr VI/71/15 z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości położonych na terenie Miasta i gminy Frombork.

Gmina Frombork podpisała umowę z konsorcjum firm PPHU Copernicus Sp. z o. o. oraz PUH EMPEGIEKA (ul. Mickiewicza 9, 14-530 Frombork) wyłonionym w drodze przetargu, na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z umową Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy za okres od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku otrzyma wynagrodzenie w  wysokości 889 200,00 zł. Ww. wynagrodzenie zostało podzielone na 36 równych części, z których każda stanowić będzie miesięczne wynagrodzenie. Gmina Frombork podpisała również umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Spółką z o. o. (82-300 Elbląg, ul. Mazurska 42) na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez PPHU Copernicus Sp. z o. o. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest ustalone na podstawie faktycznej ilości i rodzaju odpadów komunalnych przyjętych przez ZUO Sp. z o. o. do zagospodarowania oraz obowiązującego w dniu przekazania odpadów cennika opłat (uchwalonego przez  Radę Miejską w Elblągu), jako iloczyn ilości odpadów i ceny jednostkowej dla danego rodzaju odpadów.

Wszystkie odpady komunalne odebrane przez PPHU Copernicus Sp. z o. o. z siedzibą we Fromborku od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Frombork są przekazywane do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, ul. Mazurska 42 i tam są zagospodarowane poprzez:

1.mechaniczno-biologiczne przetworzenie odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do odzysku i recyklingu, w tym m.in.:
- sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i pozostałości po sortowaniu u „źródła" przez mieszkańców,
- doczyszczanie odpadów selektywnie zebranych u „źródła"  przez mieszkańców,
- kompostowanie odpadów komunalnych biodegrowalnych zebranych selektywnie lub wysegregowanych z odpadów komunalnych zmieszanych,
- produkcje paliwa alternatywnego,
2. składowanie odpadów po mechaniczno - biologicznym przetwarzaniu oraz innych odpadów dopuszczonych do składowania pozwoleniem zintegrowanym,
3. odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wielkogabarytowych,
4. przekazywanie na bieżąco uprawnionym podmiotom, w celu poddania procesom recyklingu dostarczanych odpadów komunalnych przydatnych do recyklingu m.in. metali, papieru, tworzyw sztucznych, szkła,
5. przekazywanie uprawniony podmiotom, w celu ich unieszkodliwiania dostarczanych niebezpiecznych odpadów typu komunalnego.

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/294/18 z dnia 8 marca 2018 r. Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 18,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkałą na danej nieruchomości. W przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny stawka wynosi 12,50 zł. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz odpowiedniej stawki opłaty za pojemnik.

Zgodnie z ww. uchwałą zostały ustalone następujące miesięczne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
1. w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny:
- 110 l/120 l – 58,00 zł,
- 240 l – 82,00 zł,
- 110 l - 256,00 zł

2. w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny
· 110 l/120 l – 40,00 zł,
· 240 l – 59,00 zł,
· 110 l – 193,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, w terminie do dnia 15 następnego miesiąca.

Wpłaty, w wysokości zgodnej ze złożoną deklaracją należy uiszczać:
- gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a;
lub
- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku - nr konta 93 8313 0009 0060 0170 2000 0010

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork dostępny jest w zakładce „Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork” oraz na stronie frombork.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Uchwała nr XIV/151/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXV/253/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Frombork i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXV/254/17 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Frombork

Uchwała nr VI/71/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork

UCHWAŁA NR XXVII/294/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Adamowicz
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 04.06.2014 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2018 06:49
Liczba wyświetleń: 1323