pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-11-06 08:41:33

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Frombork


Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Frombork w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowisk,

- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Frombork w zakresie:
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • prowadzenia grzebowisk
 • prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
  z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenia grzebowisk,
 • prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 1. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia.

Opłaty:

 1. 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
  na terenie  Miasta i Gminy Frombork w zakresie:
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenia grzebowisk,
 • prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 1. zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku –
  nr 93 8313 0009 0060 0170 2000 0010,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork.
 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282
  z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856
  z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/205 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu
  i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/We oraz rozporządzanie (WE) nr 1255/97 oraz rozporządzanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych
  dla prowadzenia dzielności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku
  w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
  dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 753).
 12. Uchwała nr XXXIX/311/14 Rady Miejskie we Fromborku z dnia 20 marca 2014 roku
  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2014 roku.
 13. Uchwała Nr XLIV/352/14 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie ochrony  przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Frombork.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik OŚWIADCZENIE o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.doc 2015-05-10 12:30:14 Krasiński Damian
załącznik OŚWIADCZENIE o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.pdf 2015-05-10 12:30:19 Krasiński Damian
załącznik WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE NA TERENIE MIASTA I GMINY FROMBORK DZIAŁALNOŚCI.docx 2015-05-10 12:30:23 Krasiński Damian
załącznik WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE NA TERENIE MIASTA I GMINY FROMBORK DZIAŁALNOŚCI.pdf 2015-05-10 12:30:30 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 06.11.2014 07:41
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 11:21
Liczba wyświetleń: 644