pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2015-05-29 18:32:35

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 2016 -2019


Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencje 2016 – 2019

Informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Frombork, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2011 roku.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipa 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska we Fromborku najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników sadowych na lata 2016-2019.

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu pismem znak:OA.4000.1.2015 podał liczbę ławników przewidzianych do wyboru przez Radę Miejską we Fromborku na kadencję 2016-2019 z terenu Miasta i Gminy Frombork:

 • do Sądu Okręgowego w Elblągu – 3 ławników
 • do Sadu Rejonowego w Braniewie – 2 ławników.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni, 
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Miejska we Fromborku będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Zgodnie z art. 162 § 8 USP koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. od 7:00 do 15:00

- środa godz.  od 8:00 do 16:00

 

w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork przy ul. Młynarska 5a, na I piętrze w pokoju nr 16.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI.pdf 2015-05-29 18:33:23 Krasiński Damian
załącznik LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA.doc 2015-05-29 18:33:31 Krasiński Damian
załącznik KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.docx 2015-06-02 14:54:22 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Monika Iwańska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 29.05.2015 17:32
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1321