pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2015-10-27 14:13:20

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”


Na podstawie art. 29, 30, 39, 40, 41, 42 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w dniach od 27 października 2015 r. do 16 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, pokój nr 11.

Uwagi i wnioski do projektu „Programu…” oraz do „Prognozy…” mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ochrona@frombork.pl) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Frombork.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork.pdf 2015-10-27 14:14:09 Krasiński Damian
załącznik Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork PROJEKT.pdf 2015-10-27 14:15:36 Krasiński Damian
załącznik Obwieszczenie - azbest.pdf 2015-10-27 14:17:59 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Szyszło
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 27.10.2015 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2015 13:19
Liczba wyświetleń: 486