pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2017-06-30 14:03:46

Zaproszenie na naradę dotyczącą wykonania uproszczonych planów urządzania lasów własności osób fizycznych


Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje o przystąpieniu do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2018-2027 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie powiatu braniewskiego w gminach: Frombork, Pieniężno, Braniewo, Wilczęta, Lelkowo oraz Płoskinia.

Starostwo Powiatowe w Braniewie zaprasza na naradę techniczno-gospodarczą, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo w Sali sesyjnej nr 116 (parter).

Przedmiotem Narady techniczno-gospodarczej jest m. in. omówienie:

  • podstaw prawnych sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu,
  • zakresu i stopnia szczegółowości wykonywanych prac urządzeniowych,
  • zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko realizacji zaplanowanych zadań,
  • zakresu ramowych wytycznych ochrony ppoż,
  • zasad projektowania zadań gospodarczych dla lasów,
  • sposobów i terminów zawiadamiania właścicieli lasów o wykonywaniu prac,
  • sposobów, miejsc i terminów wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu,
  • miejsc i terminów składania wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów,
  • celów gospodarczych i zasad planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasów w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej oraz sposobów ich realizacji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych oraz aktualnego stanu lasów,
  • zasad projektowania zadań gospodarczych dla lasów wpisanych do rejestru zabytków lub lasów, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne.

Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach może wziąć udział każdy zainteresowany gospodarką leśną i ochroną przyrody w tym właściciele lasów niepaństwowych.

Naradę techniczno-gospodarczą poprowadzą pracownicy firmy KRAMEKO Sp. z o. o. z Krakowa, która na zlecenie Starosty Braniewskiego wykonuje dokumentację urządzeniową tj. uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzację stanu lasu.

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Adamowicz
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 30.06.2017 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2017 13:04
Liczba wyświetleń: 227