pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2017-12-08 11:53:56

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Fromborku następujących Uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą XI/68/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 27.09.2007 r:

Nr XII/132/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka przyjętego Uchwałą XI/68/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 27.09.2007 r. dla terenu położonego przy ul. Błotnej zgodnie z załącznikiem graficznym;

Nr XII/133/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka przyjętego Uchwałą XI/68/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 27.09.2007 r. dla terenu położonego przy ul. Młynarskiej zgodnie z załącznikiem graficznym;

Nr XVII/192/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 4;

Nr XVII/193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 9;

Nr XVII/194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka - rejon portu;

Nr XV/163/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 8, części działek o numerach: 6, 7, 33;

Nr XV/164/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 8, działka nr 2/3;

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian miejscowego planu oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych zmian, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Frombork na adres ul. Młynarska 5A;  14-530 Frombork oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mailowy: budownictwo@frombork.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Informacje o artykule

Autor: Małgorzata Misiuk
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 08.12.2017 10:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 230