pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2018-01-18 16:53:06

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY FROMBORK W 2018 R.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina Frombork planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Frombork.

Dofinansowaniu w formie dotacji (do 85% kosztów zadania, lecz nie więcej niż 300 zł za 1 Mg) podlegają następujące typy projektów:

  1. Demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest/innych wyrobów zawierających azbest,
  2. Transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  3. Unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Pozostałe koszty (nie mniej niż 15%) zadania pokrywa wnioskodawca. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Frombork w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów.

Gmina Frombork dokona wyboru przedsiębiorcy, który wykona powyższe prace.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Frombork. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy kompletnego wniosku.

Wnioski należy składać należy do dnia 16.03.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Frombork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, telefonicznie pod nr tel. (55) 244 0670 i (55) 244 0671 lub osobiście – pokój nr 11 i 18. Wnioski wraz załącznikami można pobrać w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu: www.frombork.samorzady.pl pod adresem http://frombork.samorzady.pl/art/id/5300

Informacje o artykule

Autor: Małgorzata Misiuk
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 18.01.2018 15:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 132