pomniejsz powiększ

 
 

2015-05-06 15:51:59

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


zgodnie z art. 21, ust.2, pkt 23, ppkt d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską we Fromborku uchwały Nr XXXVIII/294/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork. zamieszcza do publicznej wiadomości opracowanie ekofizjograficzne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obszaru obrębu 3 miasta Frombork. więcej...

2015-05-06 15:50:42

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


zgodnie z art. 21, ust.2, pkt 23, ppkt d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską we Fromborku uchwały Nr XXXIX/312/14 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębów 2,5 i 7 miasta Frombork zamieszcza do publicznej wiadomości informację o opracowaniu ekofizjograficznym. więcej...

2015-02-26 14:50:41

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK ZAWIADAMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ulicy Dworcowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03.03.2015 r. do 24.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Frombork, Młynarska 5A, pokój nr 18 w godzinach pracy urzędu. więcej...

2014-09-11 14:26:16

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork uchwalonego Uchwałą XI/68/07 z dnia 27.09.2007 r. dla działek nr 33 w m. Frombork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2014-09-11 14:25:36

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym obręb Wielkie Wierzno, działka nr 389/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2014-07-10 19:53:02

Obwieszczenie


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Fromborka dla części obszaru obrębu 6 Frombork, w rejonie ulicy Dworcowej więcej...

2014-07-09 13:24:55

Obwieszczenie


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork dla obszaru miasta i części obszaru gminy Frombork więcej...

2014-07-09 13:23:04

Obwieszczenie


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Fromborka dla części obszaru obrębów 2, 5 i 7 miasta Frombork więcej...

2014-07-09 13:21:23

Obwieszczenie


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Fromborka dla części obszaru obrębów 1 i 2 oraz całego obrębu 3 miasta Frombork więcej...

2012-09-04 14:07:31

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK


W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA FROMBORKA NA LATA 2007-2015 więcej...

1 | 2 |