pomniejsz powiększ

 
 

2012-08-29 12:11:45

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia


"Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku" więcej...

2012-05-30 10:25:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla budowy linii kablowej SN w miejscowości Krzyżewo. Teren objęty inwestycją obręb Krzyżewo działki nr 153/6, 279, 155 i 156 arkusz mapy 4 więcej...

2012-05-28 08:40:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE 110 Frombork - osiedle Niewiastowo więcej...

2012-02-17 10:58:22

Postanowienie o zawieszeniu postepowania administracyjnego


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 89 i 90 obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork więcej...

2012-02-17 10:56:08

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny odzziaływania na środowisko


dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działkach oznaczonych wg. ewidencji gruntów numerami 89 i 90 obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork. więcej...

2011-12-14 11:26:45

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork więcej...

2011-11-21 10:59:12

Obwieszczenie


zawiadamiam że na wniosek Media Connection Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej ... więcej...

2011-10-11 12:43:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża "Frombork" realizowanego na działce nr 33 obręb 10 miasta Frombork więcej...

2010-12-29 14:57:26

Obwieszczenie


Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2010 roku została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165 N odcinek Frombork –Bogdany, obiekt Kanał Kopernika„ położonego na działkach o numerach 13/3,35,66 i 116 obręb Biedkowo, gmina Frombork więcej...

2010-12-29 14:56:05

Decyzja


o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165 N odcinek Frombork –Bogdany, obiekt Kanał Kopernika„ położonego na działkach o numerach 13/3,35,66 i 116 obręb Biedkowo, gmina Frombork więcej...

2010-12-15 13:41:46

POSTANOWIENIE


Postanawiam nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165 N odcinek Frombork –Bogdany, obiekt Kanał Kopernika„ położonego na działkach o numerach 13/3,35,66 i 116 obręb Biedkowo, gmina Frombork. więcej...

2010-10-08 14:00:07

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


Zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165 N odcinek Frombork –Bogdany, obiekt Kanał Kopernika”, usytuowanego na działkach o numerach 13/3,35,66 i 116 obręb Biedkowo, gmina Frombork . więcej...

2010-09-27 09:30:01

Postępowanie


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia związanego z budową trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Wielkie Wierzno, gmina Frombork. więcej...

2010-06-17 09:31:50

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej


na wniosek P-4 Spółka z o.o. w Warszawie , ul. Taśmowa 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/4 obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork. więcej...

2010-03-30 09:50:36

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej


dla STL Spółka Z O.O. w Przytocznej na budowę zakładu granulatu energetycznego na działce Nr 123/4 obręb Wielkie Wierzno. więcej...

2010-02-22 10:53:52

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta Frombork działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poź. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu projektu mpzp obrębu geodezyjnego Biedkowo Gmina Frombork. więcej...

1 | 2 |