pomniejsz powiększ

 
 

2012-01-12 13:01:26

Ogłoszenie


o sporządzeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork uchwalonego uchwałą XI/68/07 z dnia 27.09.2007r. dla działki nr 33 w m. Frombork, gm. Frombork więcej...

2012-01-04 16:13:16

OGŁOSZNIE/ OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Frombork w obszarze obręb Wierzno Wielki, działka nr 389/3 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu planu. więcej...

2012-01-04 16:12:09

OGŁOSZNIE/ OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frombork oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu "Zmiany Studium..." więcej...

2011-11-10 14:21:16

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku


o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego więcej...

2011-09-21 16:15:00

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Fromborka w rejonie obejmującym działki nr 33/1 i działki 32/26 (obręb 6 Frombork) więcej...

2011-09-21 16:14:06

OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Fromborka w rejonie obejmującym działki nr 33/1 i działki 32/26 (obręb 6 Frombork) więcej...

2011-07-22 08:52:30

OBWIESZCZENIE


o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach przedsięwzięcia pt. "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej", gmina Frombork, powiat Braniewo. więcej...

2011-06-13 14:32:29

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


administracyjnego w sprawie: wydania decyzji celu publicznego, dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Drewnowo Gmina Frombork. więcej...

2011-05-12 13:13:16

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Fromborka w rejonie obejmującym działki nr działki nr 33/1 i działki 32/26 (obręb 6 Frombork) oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu Studium. więcej...

2011-05-12 13:12:28

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Fromborka w obszarze obrębu 6 Frombork, część działki nr 33/1 oraz działki 32/26 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu planu. więcej...

2011-04-01 12:58:04

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce Nr 28 obręb Ronin gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie. więcej...

2011-01-12 14:46:38

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na: - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce Nr 44 obręb Krzyżewo arkusz mapy 2 gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie. więcej...

2010-11-12 07:40:46

Zwycięzcy pierwszego sezonu Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej 2009/2010


Znamy już zwycięzców pierwszego sezonu Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej 2009/2010 Najlepsi „gracze” Polskiej Ligi OZE – 18 miast i gmin - zostali nagrodzeni 6 października br. podczas 1. Forum OZE pn. "Odnawialne źródła i poszanowanie energii w gminach - teoria i praktyka" w Krakowie. Na podium stanęli zwycięzcy ligi słonecznej oraz biomasowej wyłonieni w 3 kategoriach zależnych od liczby mieszkańców: „Małe miasta” (10 - 4 999 mieszkańców), „Średnie miasta” (5 tys. – 49 999 mieszkańców) oraz „Duże miasta” (od 50 tys. mieszkańców). więcej...

2010-11-08 14:27:37

O B W I E S Z C Z E N I E Wojejwody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zawiadamia, że w dniu 1 października 2010r. wpłynął wniosek Pana Wojciecha Karolaka – Pracownia Projektowa, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 30 B/6 działającego z upoważnienia Gminy Frombork, 14-530 Frombork, ul. Młynarska 5a, reprezentowanej przez Burmistrza Panią Krystynę Lewańską, o wydanie pozwolenia na budowę i ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku, powiat Braniewo. więcej...

2010-09-29 12:23:30

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego, dla przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork - Bogdany, obiekt Kanał Kopernika. więcej...

2010-09-24 10:25:01

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork


o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Biedkowo, gmina Frombork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2010-06-30 12:41:32

Zawiadomienie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i robót w projektowanym porcie we Fromborku oraz wprowadzanie wód opadowych do Zalewu Wiślanego. więcej...

2010-06-30 12:39:15

Informacja o wszczęciu postępowania


w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Frombork pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i robót w projektowanym porcie we Fromborku oraz wprowadzanie wód opadowych do Zalewu Wiślanego więcej...

2010-02-22 10:54:35

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Biedkowo Gm. Frombork. więcej...

1 | 2 | 3 |