pomniejsz powiększ

 
 
drukuj

2014-07-21 09:53:43

Sprawozdawczość podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


WYCIĄG

USTAWA

z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9o. [Sprawozdanie kwartalne podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych]

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie zawiera:

1) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;

2) informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik Sprawozdanie kwartalne - opróżnianie zbiorników bezodplywowych.docx 2016-07-25 10:34:28 Krasiński Damian

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Zredagował(a): Damian Krasiński
Data powstania: 21.07.2014 08:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 582