pomniejsz powiększ

 
 

2010-12-14 11:01:26

UCHWAŁA NR XLVI/297/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 listopada 2010 r.


w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |