pomniejsz powiększ

 
 

2014-11-10 12:12:06

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” więcej...

2014-07-16 12:59:59

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 więcej...

2014-07-16 12:58:01

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


na materiały promocyjne w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” zgodnie z umową nr UDA-RPWM.06.01.01-28-001/13-00. więcej...

2014-05-21 14:22:58

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie legalizacji na okres minimum 5 lat liczników ciepła znajdujących się w węzłach ciepłowniczych na terenie miasta Fromborka będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku. więcej...

2014-04-25 14:43:12

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Na wykonanie wiaty rekreacyjnej w Bogdanach, gmina Frombork. więcej...

2014-03-21 13:42:08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków logopedy w ramach projektu ”Równe szanse dla wszystkich dzieci” w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-03-21 13:41:19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków psychologa w ramach projektu ”Równe szanse dla wszystkich dzieci” w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-03-21 13:40:47

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z j. angielskiego w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-03-21 13:39:43

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu ”Równe szanse dla wszystkich dzieci” w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-03-21 13:38:56

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE


Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji koordynatora projektu ”Równe szanse dla wszystkich dzieci” w przedszkolu Gwiazdkowe Wzgórze we Fromborku więcej...

2014-01-10 12:54:28

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE


na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” więcej...

2013-07-17 14:10:38

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp - ROZSTRZYGNIĘTE


Wykonanie zgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. z próżniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z póżn. zmianami). Projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego więcej...

2013-05-06 14:13:58

Budowa schodów zewnętrznych o konstrukcji drewnianej wraz z zadaszeniem oraz wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna - ROZSTRZYGNIĘTE


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork Nr 70/2011 z dnia 29 grudnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy, Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych, budowy schodów drewnianych zewnętrznych przy ul. Kapelańskiej 4 we Fromborku, polegających na: budowie schodów zewnętrznych o konstrukcji drewnianej, z zadaszeniem krytym dachówka ceramiczna i wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, obszar Starego Miasta Fromborka decyzja z dnia 15.10.1958 r. pod Nr A-490. więcej...

1 | 2 | 3 |