pomniejsz powiększ

 
 

2013-07-17 14:10:38

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp - ROZSTRZYGNIĘTE


Wykonanie zgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. z próżniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z póżn. zmianami). Projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego więcej...

2013-05-06 14:13:58

Budowa schodów zewnętrznych o konstrukcji drewnianej wraz z zadaszeniem oraz wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna - ROZSTRZYGNIĘTE


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork Nr 70/2011 z dnia 29 grudnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy, Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. tj. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych, budowy schodów drewnianych zewnętrznych przy ul. Kapelańskiej 4 we Fromborku, polegających na: budowie schodów zewnętrznych o konstrukcji drewnianej, z zadaszeniem krytym dachówka ceramiczna i wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, obszar Starego Miasta Fromborka decyzja z dnia 15.10.1958 r. pod Nr A-490. więcej...

1 | 2 | 3 |