pomniejsz powiększ

 
 

2012-01-05 08:27:33

UCHWAŁA NR XIII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności skargi Pana Czesława Kowalskiego więcej...

2012-01-05 08:25:52

UCHWAŁA NR XIII/107/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok więcej...

2011-12-16 11:28:11

UCHWAŁA NR XII/106/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Danuty Dycewicz na działalność Kierownika oraz pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku więcej...

2011-12-16 11:27:42

UCHWAŁA NR XII/105/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Waszczyszyna na działalność Kierownika oraz pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku więcej...

2011-12-16 11:27:09

UCHWAŁA NR XII/104/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Narusa na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2011-12-16 11:23:46

UCHWAŁA NR XII/103/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia zmian „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Frombork” na obszarze miasta więcej...

2011-12-16 11:20:44

UCHWAŁA NR XII/102/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frombork uchwalonego uchwałą XI/68/07 z dnia 27. 09. 2007 r. dla działek nr: 33 w m. Frombork, gm. Frombork więcej...

2011-12-16 11:19:24

UCHWAŁA NR XII/101/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym obręb. Wierzno Wielkie, działka nr 389/3 więcej...

2011-12-16 11:17:14

UCHWAŁA NR XII/100/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym część południową obręb Jędrychowo gm. Frombork więcej...

2011-12-16 11:16:05

UCHWAŁA NR XII/99/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym część obrębu Jędrychowo i część obrębu Krzywiec gm. Frombork więcej...

2011-12-16 11:13:27

UCHWAŁA NR XII/98/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork w obszarze obejmującym część północną obręb. Jędrychowo gm. Frombork więcej...

2011-12-16 11:11:50

UCHWAŁA NR XII/97/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Frombork” na obszarze gminy więcej...

2011-12-16 11:09:38

UCHWAŁA NR XII/96/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu więcej...

2011-12-16 11:07:14

UCHWAŁA NR XII/95/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2012 rok więcej...

2011-12-16 11:05:24

UCHWAŁA NR XII/94/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2012-2017 więcej...

2011-11-29 14:33:02

UCHWAŁA NR XI/93/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności skargi Rady Sołeckiej oraz mieszkańców wsi Narusa więcej...

2011-11-29 14:32:20

UCHWAŁA NR XI/92/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku więcej...

2011-11-29 14:31:48

UCHWAŁA NR XI/91/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2011-11-29 14:31:01

UCHWAŁA NR XI/90/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposoby ich przyznawania więcej...

2011-11-29 14:30:22

UCHWAŁA NR XI/89/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |