pomniejsz powiększ

 
 

2018-06-27 15:48:05

UCHWAŁA NR XXVIII/311/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Frombork do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru więcej...

2018-06-27 15:47:23

UCHWAŁA NR XXVIII/310/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-06-27 15:46:23

UCHWAŁA NR XXVIII/309/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2018-06-27 15:45:43

UCHWAŁA NR XXVIII/308/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie obniżenia bonifikaty do ceny nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 37/1, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1 więcej...

2018-06-27 15:44:44

UCHWAŁA NR XXVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-06-27 15:41:58

UCHWAŁA NR XXVIII/306/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Frombork publicznym przedszkolu więcej...

2018-06-27 15:40:52

UCHWAŁA NR XXVIII/305/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-06-27 15:39:39

UCHWAŁA NR XXVIII/304/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2018-2027 więcej...

2018-06-27 15:39:05

UCHWAŁA NR XXVIII/303/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok więcej...

2018-06-27 15:38:20

UCHWAŁA NR XXVIII/302/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 czerwca 2018 r.


w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2017 rok więcej...

2018-06-27 15:37:45

Postanowenie nr 1/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie przekazania projektu nowego regulaminu wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie więcej...

2018-06-27 15:35:19

Stanowisko Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26 czerwca 2018 roku


w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Frombork przejęte z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie – Braniewo” więcej...

2018-03-09 15:31:35

UCHWAŁA NR XXVII/301/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii przyznania lokalu z zasobu gminy przekazanej według właściwości z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie więcej...

2018-03-09 15:31:05

UCHWAŁA NR XXVII/300/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r.


w sprawie podziału Gminy Frombork na stałe obwody głosowania więcej...

2018-03-09 15:30:28

UCHWAŁA NR XXVII/299/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r.


w sprawie podziału Gminy Frombork na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym więcej...

2018-03-09 15:29:55

UCHWAŁA NR XXVII/298/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat więcej...

2018-03-09 15:29:27

UCHWAŁA NR XXVII/297/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 141/1, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Błotnej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00030954/1 więcej...

2018-03-09 15:28:49

UCHWAŁA NR XXVII/296/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r.


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-03-09 15:28:15

UCHWAŁA NR XXVII/295/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r.


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2018 roku więcej...

2018-03-09 15:27:43

UCHWAŁA NR XXVII/294/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 8 marca 2018 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

1 | 2 |