pomniejsz powiększ

 
 

2013-12-21 17:38:44

UCHWAŁA Nr XXXVII/288/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 grudnia 2013r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Rudego więcej...

2013-12-21 17:37:25

UCHWAŁA Nr XXXVII/287/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 grudnia 2013r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 88, obręb Jędrychowo, gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00003599/6 więcej...

2013-12-21 17:36:16

UCHWAŁA Nr XXXVII/286/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 grudnia 2013r.


w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok więcej...

2013-12-21 17:34:31

UCHWAŁA Nr XXXVII/285/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 grudnia 2013r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2013 - 2018 więcej...

2013-12-21 17:32:43

UCHWAŁA Nr XXXVII/284/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 grudnia 2013r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2014 r. więcej...

2013-12-21 17:31:29

UCHWAŁA Nr XXXVII/283/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 grudnia 2013r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2014 - 2018 więcej...

2013-12-02 10:02:47

UCHWAŁA Nr XXXV/282/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016 więcej...

2013-12-02 10:01:50

UCHWAŁA Nr XXXV/281/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 roku więcej...

2013-12-02 10:00:53

UCHWAŁA Nr XXXV/280/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2014 roku więcej...

2013-12-02 09:59:53

UCHWAŁA Nr XXXV/279/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014 roku więcej...

2013-12-02 09:58:57

UCHWAŁA Nr XXXV/278/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2014 roku więcej...

2013-12-02 09:58:05

UCHWAŁA Nr XXXV/277/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych w 2014 roku więcej...

2013-12-02 09:54:42

UCHWAŁA Nr XXXV/276/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.


w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok więcej...

2013-11-04 11:25:49

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 października 2013r.


w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/95/02 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork więcej...

2013-11-04 11:23:29

UCHWAŁA Nr XXXIV/275/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 października 2013r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2013-11-04 11:22:27

UCHWAŁA Nr XXXIV/274/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 października 2013r.


w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego więcej...

2013-11-04 11:20:29

UCHWAŁA Nr XXXIV/273/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 października 2013r.


w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biedkowo i Biedkowo-Osada na lata 2013-2020 więcej...

2013-11-04 11:19:38

UCHWAŁA Nr XXXIV/272/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 października 2013r.


w sprawie zalecenia stosowania w 2014 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów więcej...

2013-11-04 11:18:56

UCHWAŁA Nr XXXIV/271/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 października 2013r.


w sprawie zalecenia stosowania w 2014 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu za najem lokali i budynków użytkowych więcej...

2013-11-04 11:17:59

UCHWAŁA Nr XXXIV/270/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 października 2013r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |