pomniejsz powiększ

 
 

2017-01-17 12:29:12

ZARZĄDZENIE NR 81/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 grudnia 2016 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2017-01-02 10:27:01

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia 2016 roku


w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług - VAT przez Gminę Frombork i jednostki budżetowe podległe samorządowi gminnemu więcej...

2016-12-28 13:42:23

ZARZĄDZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia 2016 roku


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy więcej...

2016-12-28 13:40:50

ZARZĄDZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia 2016 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dl przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. obsługi kasy więcej...

2016-12-20 12:32:15

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 grudnia 2016 roku


w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych na 2017 rok więcej...

2016-12-20 12:07:02

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 listopada 2016 roku


w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro więcej...

2016-12-20 11:51:55

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 listopada 2016 roku


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC więcej...

2016-12-20 11:45:17

ZARZĄDZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada 2016 roku


w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2016-11-23 15:48:01

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada 2016 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2017 rok więcej...

2016-11-09 15:58:14

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 08 listopada 2016 roku


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy więcej...

2016-10-25 14:02:51

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 października 2016 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy drodze publicznej kategorii gminnej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 303/143 w miejscowości Niewiastowo, obręb Biedkowo, gmina Frombork więcej...

2016-10-25 14:00:55

ZARZĄDZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 października 2016 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2016-10-25 13:58:16

ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 4 października 2016 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Frombork więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |